• Phát triển dự án LNG

    09:00 | 11/09/2019

    Diễn đàn Việt Nam - Hoa Kỳ về phát triển dự án LNG và dự án giao thông hợp tác công tư vừa diễn ra tại Hà Nội.