• Tây Ninh xử lý dứt điểm vi phạm đất đai kéo dài

    09:00 | 11/09/2019

    Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài thuộc quyền quản lý, đồng thời chủ...