Những điều kiện kinh doanh nước sạch

Thứ năm, 10/12/2020 | 16:31 GMT+7
Nước sạch là một loại sản phẩm, hàng hóa đặc biệt phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người và phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy ngành kinh doanh nước sạch cần phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy kinh doanh nước sạch cần những điều kiện gì? Dưới đây là một số nghiên cứu bước đầu về điều kiện kinh doanh nước sạch từ Phòng Quản lý cấp nước, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng).

Các đối tượng áp dụng điều kiện kinh doanh nước sạch được đề cập đó là các doanh nghiệp khai thác, vận hành công trình cấp nước và kinh doanh nước sạch; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư công trình cấp nước và không bao gồm các tổ chức, cá nhân vận hành công trình cấp nước được đầu tư 100% bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều kiện kinh doanh nước sạch được Phòng Quản lý cấp nước đưa ra lần lượt như sau:

Điều kiện tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư công trình cấp nước: Vốn điều lệ của tổ chức cá nhân tham gia đầu tư dự án mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước chiếm tối thiểu 30% - 40% tổng kinh phí đầu tư dự án. Tổng vốn cổ phần của các tổ chức, các nhân nước ngoài không được vượt quá 40% - 70% trong tổng số vốn cổ phần của dự án đầu tư công trình cấp nước. Cổ đông nắm giữ từ 10% vốn cổ phần và thành viên HĐQT doanh nghiệp có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Nhà máy nước sạch. (Ảnh minh họa)

Điều kiện năng lực của doanh nghiệp quản lý, vận hành công trình cấp nước là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, đã đăng ký ngành nghề khai thác, xử lý và cung cấp nước thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Có tổ chức bộ máy quản lý phù hợp, bao gồm các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ cơ bản như: công nghệ, kỹ thuật; quản lý chất lượng nước và bảo đảm cấp nước an toàn; chăm sóc khách hàng; tài chính, kế toán... Có ít nhất 01 lãnh đạo doanh nghiệp được đào tạo chuyên ngành cấp nước; đội ngũ cán bộ chủ chốt (trưởng hoặc phó các phòng ban) được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác trên 10 năm; đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng khai thác, vận hành và kinh doanh nước sạch. Đồng thời phải có trang thiết bị phù hợp bảo đảm công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước; có năng lực xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước cơ bản.

Điều kiện tổ chức, cá nhân được cấp phép kinh doanh nước sạch là các tổ chức, các nhân góp vốn đầu tư công trình cấp nước tuân thủ quy định tại mục 2; năng lực quản lý, vận hành của doanh nghiệp phù hợp quy định tại mục 3. Có thỏa thuận (hoặc hợp đồng) thực hiện dịch vụ cấp nước giữa ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền với doanh nghiệp; có kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có kế hoạch phát triển cấp nước 05 năm trong vùng thực hiện dịch vụ cấp nước được giao phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp nước trên địa bàn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trách nhiệm đầu tư, cải tạo mở rộng vùng phục vụ cấp nước và nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp nước trên địa bàn; tuân thủ quy định pháp luật về tài nguyên nước, sản xuất, cung cấp nước sạch. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước.

Theo Quản lý Môi trường