Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp than

Thứ năm, 21/3/2024 | 10:41 GMT+7
Mới đây, Bộ Công Thương đã có Quyết số 543/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 16/1/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển ngành than thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương; là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành than phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành than, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và điều chỉnh mục tiêu của chiến lược (nếu cần thiết) để phù hợp với thực tế mỗi giai đoạn.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Về nhiệm vụ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung của chiến lược phát triển ngành than một cách sâu, rộng đến mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện, kiểm điểm đánh giá tình hình triển khai và mức độ, khả năng đạt được các mục tiêu chiến lược; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển ngành than theo từng năm và giai đoạn. Đề xuất điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với bối cảnh khi cần thiết để bảo đảm tính khả thi cao.

Cụ thể hóa nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển ngành than; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành công thương trong việc thực hiện mục tiêu đề ra tại chiến lược phát triển ngành than. Đặc biệt, đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và của Bộ Công Thương trong từng nhiệm kỳ.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương yêu cầu các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực liên quan đến chiến lược phát triển ngành than thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Tăng cường phối hợp, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và kết quả thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung thuộc lĩnh vực được giao tại mục III và phụ lục kèm theo Quyết định này đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành trong lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đơn vị được giao phụ trách.

Bộ trưởng cũng lưu ý về trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể trong thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Dầu khí và Than để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chiến lược ngành than khi có yêu cầu.

Bộ Công Thương giao Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển ngành than.

Hải Long