Bình Thuận triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Thứ ba, 11/6/2024 | 09:15 GMT+7
UBND Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch 2145/KH-UBND ngày 10/6/2024 thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Việc ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Thuận; cụ thể hóa các giải pháp, phương thức, cơ chế phối hợp giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành, các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp để triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Thuận nêu các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch và phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh; về hoàn thiện pháp luật và xây dựng cơ chế, chính sách; về đảm bảo nguồn lực tài chính; về phát triển khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy; về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; về đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các nội dung sửa đổi phù hợp (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành và địa phương phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh phù hợp và thống nhất với Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quy mô dưới 5.000 m3 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 -  2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế, điều kiện bảo đảm môi trường, đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các công trình xăng dầu, khí đốt (nếu có) để phù hợp với các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Sở Công Thương cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt; trong quá trình kinh doanh, chiết nạp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn lao động cho các dự án dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức xem xét, đánh giá việc đầu tư xây dựng đối với các dự án hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu chưa xác định địa điểm cụ thể nhưng thuộc định hướng quy hoạch theo vùng cung ứng trước khi gửi Bộ Công Thương xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm, 5 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương.