Bộ Công Thương đôn đốc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu

Thứ hai, 18/3/2024 | 17:04 GMT+7
Ngày 18/3, Bộ Công Thương có văn bản số 1655/BCT-TTTN về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Văn bản của Bộ Công Thương nêu, tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 5/3/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Thủ tướng Chính phủ nêu nhiệm vụ cụ thể giao các Bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 3/2024 và thời gian tới như sau: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bản lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023, 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương vừa có văn bản đôn đốc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; thực hiện công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối vói hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 5/3/2024, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Thứ hai, lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lan Anh