Khoa học công nghệ

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn chia sẻ dữ liệu

Thứ hai, 25/3/2024 | 16:27 GMT+7
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn số: 1016/BTTTT-CĐSQG về việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Theo quyết định, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng, áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong kết nối, chia sẻ dữ liệu kèm theo. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị: các Bộ, ngành, địa phương, chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia rà soát và thực hiện xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về cấu trúc dữ liệu trong phạm vi dữ liệu thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan nhà nước cần quán triệt việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định về dữ liệu trong việc triển khai các dự án, nhiệm vụ theo hướng dẫn đảm bảo việc xây dựng dữ liệu đồng bộ, tương thích, dễ dàng chia sẻ, kết nối liên thông thông suốt.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu. (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo sự tương thích, thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng và áp dụng các quy định kỹ thuật về dữ liệu trong cơ quan nhà nước, các quy định kỹ thuật cần được xây dựng và áp dụng theo mô hình như sau:

Khung kiến trúc dữ liệu chính phủ điện tử Việt Nam (thuộc Khung kiến trúc Chính phủ điện tử) sẽ quy định chung và tổng thể về ràng buộc, phương pháp, quy cách xây dựng các quy định kỹ thuật.

Quy định kỹ thuật về dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia là một thành phần thực thi Kiến trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia. Triển khai xây dựng, chia sẻ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia phải tuân thủ quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia do cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia xây dựng và ban hành.

Kiến trúc dữ liệu của cơ quan cấp Bộ phải thể hiện rõ các quy định dữ liệu cần xây dựng, ban hành bao gồm: quy định kỹ thuật về dữ liệu chuyên ngành đối với dữ liệu được xây dựng và chia sẻ từ trung ương tới địa phương; quy định kỹ thuật về dữ liệu nội bộ của cơ quan cấp Bộ đối với dữ liệu dùng chung trong nội bộ của cơ quan cấp Bộ đó.

Hạng mục triển khai dữ liệu do cơ quan cấp Bộ chủ trì phải tuân thủ các quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia và các quy định kỹ thuật chuyên ngành, quy định kỹ thuật về dữ liệu nội bộ.

Kiến trúc dữ liệu địa phương (thuộc Kiến trúc chính quyền điện tử) cần chỉ rõ các hạng mục dữ liệu sẽ xây dựng và quản lý tuân thủ theo các quy định kỹ thuật dữ liệu chuyên ngành và quy định kỹ thuật về dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan. Đối với phần dữ liệu do địa phương chủ động triển khai thì Kiến trúc dữ liệu phải chỉ rõ các quy định kỹ thuật về dữ liệu cần xây dựng và ban hành…

Hải Long