Chính quyền đô thị ở TPHCM sẽ không còn HĐND cấp quận, phường từ năm 2021

Thứ hai, 16/11/2020 | 12:14 GMT+7
Với 420/428 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 87,14%), sáng 16/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Bảng kết quả biểu quyết Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM gồm 11 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021.

Theo đó, Nghị quyết quy định chính quyền đô thị tại TPHCM gồm: chính quyền địa phương ở TPHCM có HĐND và UBND. Ở quận và phường không có HĐND mà chỉ có UBND. Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, TP, xã, thị trấn của TPHCM được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nghị quyết cũng quy định HĐND TP thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như: quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND TP trên địa bàn quận, phường thuộc quận; giám sát hoạt động của UBND, UBND phường thuộc quận, Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận…

Đối với quy định về UBND, Chủ tịch UBND TP, Nghị quyết nêu rõ, UBND TP thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, xây dựng, trình HĐND TP quyết định nội dung quy định tại điểm a khoản 1 điều 2 của Nghị quyết này và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND TP; căn cứ vào nghị quyết của HĐND TP về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm của TP, quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho UBND quận.

Năm 2021 bỏ HĐND ở cấp quận, phường TPHCM

Nghị quyết quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phường và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường.

Về điều khoản thi hành quy định tại Điều 10 nêu rõ: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01/7/2021. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.

Bên cạnh đó, HĐND, UBND TP, Chủ tịch UBND TP, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và quy định khác của pháp luật có liên quan; ban hành các quy định cần thiết để triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP theo quy định của Nghị quyết này và hướng dẫn của Chính phủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương ở quận, TP thuộc TP và phường phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm việc ở quận, phường theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp khi thực hiện Nghị quyết này theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ; đề xuất và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bổ sung các chính sách cần thiết khác trong quá trình thực hiện Nghị quyết này…

Từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó theo quy định của Chính phủ.

Xuân Thủy