Năm 2025 Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đầu hoàn thành xây dựng đô thị thông minh

Thứ hai, 8/6/2020 | 10:39 GMT+7
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý điều hành và các ứng dụng thông minh phục vụ cho doanh nghiệp, người dân và du khách.

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được thông qua tại Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh). 

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể do từng cơ quan chủ đầu tư xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh nội dung Kế hoạch tổng thể với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong 03 năm vào khoảng 3.470 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 12 dự án, nhiệm vụ để xây dựng đô thị thông minh như Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử theo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của tỉnh Bà RịaVũng Tàu (ban hành theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh)”. Dự án, nhiệm vụ “Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành kho dữ liệu số của tỉnh”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng, đủ điều kiện tối thiểu cho phát triển các dịch vụ đô thị thông minh (giai đoạn 1)”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Giáo dục thông minh (giai đoạn 1)”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Y tế thông minh (giai đoạn 1)”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên, môi trường thông minh (giai đoạn 1)”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý và hỗ trợ du lịch thông minh (giai đoạn 1)”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý giao thông và đảm bảo an ninh trật tự (giai đoạn 1)”. Dự án, nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu”. Dự án, nhiệm vụ “Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; đào tạo nhân lực”.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh của tỉnh, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý điều hành và các ứng dụng thông minh phục vụ cho doanh nghiệp, người dân và du khách. Chuyển quản lý đô thị từ truyền thống sang quản lý trên dữ liệu số. Đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu tiệm cận được với các đô thị thông minh trong khu vực và trên thế giới dựa trên 6 lĩnh vực chủ yếu: Nền kinh tế thông minh; Quản trị thông minh; Môi trường thông minh; Giao thông thông minh; Cư dân thông minh; Cuộc sống văn minh và một số lĩnh vực khác.

Nam Yên