Cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Thứ hai, 30/10/2023 | 09:42 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2025.

Quyết định nêu kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại Công ty mẹ, các đơn vị thành viên của TKV đến năm 2025: Công ty mẹ - TKV tiếp tục duy trì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phù hợp Quyết dịnh số 1479/QÐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tập đoàn: trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ mỏ, Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, Bệnh viện Than - Khoáng sản duy trì, không thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do không thuộc danh mục ngành, lĩnh vục chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định 26/2021/QÐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

Thủ tướng đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025. (Ảnh minh họa)

Về lộ trình thực hiện, tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại (nếu có) của TKV và các đơn vị thành viên, đẩy mạnh công tác thoái vốn để phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại TKV và các đơn vị thành viên TKV đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến năm 2025: có mô hình tổ chức tinh gọn, có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến năm 2025, Công ty mẹ - TKV tiếp tục nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối tuyệt đối tại các công ty con thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của TKV (công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp điện và vật liệu nổ công nghiệp) phù hợp với theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo TKV thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn đến năm 2025; chịu trách nhiệm toàn diện truớc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra các nội dung báo cáo, đề xuất. Kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh các nội dung tại Đề án do không thực hiện được theo Quyết định này do điều kiện khách quan, chủ động rà soát, kiến nghị điều chỉnh Quyết định này phù hợp với quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, có văn bản chỉ đạo. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Thực hiện các nội dung có liên quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo thẩm quyền phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao.

An Vinh