Trong nước

Hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến trước 2025

Thứ ba, 2/3/2021 | 10:28 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, trong năm 2021, Sở Tư pháp sẽ chủ trì tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ này gồm: Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan.

Đặc biệt, trước ngày 01/01/2025, Sở Tư pháp phải hoàn thành việc chủ trì số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các phần mềm hộ tịch, dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử đã triển khai trước đây để cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại Sở Tư pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ, thống nhất của Bộ Tư pháp.

Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến

Cũng trong thời gian đó, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các phần mềm hộ tịch, dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử đã triển khai trước đây để cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ, thống nhất về nghiệp vụ hộ tịch của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.

Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, trước năm 2025, cũng chủ trì hoàn thành kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến với hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến của thành phố với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp.

Để nghiêm túc trong quá trình thực hiện, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thi hành nghị định trên địa bàn thành phố và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

Hằng năm, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Cơ quan phối hợp gồm: Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.

Khánh An