Hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh đối với điện mặt trời mái nhà

Thứ sáu, 6/5/2022 | 15:38 GMT+7
Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản số 489/ĐTĐL-CP ngày 29/4/2022 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh đối với điện mặt trời mái nhà.

Theo đó, trả lời công văn số 1334/EVN-KD ngày 21/3/2022 của EVN về hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh đối với điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình và cá nhân, Cục Điều tiết Điện lực có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 2 điều 7 và phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020 thì hoạt động phát điện thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định điều 11 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục IV của Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh; nhà đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh có quyền được cấp các văn bản theo các hình thức quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 6 điều 7 của Luật Đầu tư (sau đây gọi chung là giấy phép) hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh khi đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 6 điều 7 của Luật Đầu tư...

Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 16 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực”, điểm b khoản 1 điều 34 Luật Điện lực quy định một trong các trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực là: tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp đặt dưới mức công suất theo quy định của Bộ Công Thương. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, trường hợp “Phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác” thuộc trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Như vậy, theo các quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật về điện lực tổ chức, cá nhân có hoạt động phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW nói chung và tổ chức, cá nhân có hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất lắp đặt đến 01 MW nói riêng phải tuân thủ các điều kiện đối với hoạt động phát điện và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực phải tuân thủ các quy trình, quy phạm quản lý vận hành, các quy định về giá điện, điều kiện về kỹ thuật, an toàn theo quy định tại khoản 2 điều 34 Luật Điện lực.

Trong văn bản, Cục Điều tiết Điện lực cũng đề nghị EVN chỉ đạo các ban chức năng sớm có văn bản hướng dẫn về việc đăng ký hộ kinh doanh gửi các Tổng công ty Điện lực để hướng dẫn lại các hộ lắp đặt điện mặt trời mái nhà và xử lý các tồn đọng liên quan từ đầu năm 2022.

Tiến Đạt