Lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam

Thứ tư, 6/7/2022 | 14:24 GMT+7
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng, các chuyên gia, nhà khoa học đối với hồ sơ dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 2/10/2020 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Chiến lược; xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị liên quan đối với dự thảo Chiến lược và Báo cáo ĐMC của Chiến lược. 

Trên cở sở các ý kiến góp ý nhận được, Bộ Công Thương đã tổng hợp tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo thuyết minh Chiến lược, Báo cáo ĐMC của Chiến lược, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược. 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng, các chuyên gia, nhà khoa học đối với hồ sơ dự thảo Chiến lược bao gồm: Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Chiến lược; các dự thảo: Báo cáo thuyết minh Chiến lược, Báo cáo ĐMC của Chiến lược, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược. 

Mọi ý kiến góp ý gửi về: Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Anh Thư