Trong nước

Ngành nông nghiệp hưởng ứng phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội số

Thứ năm, 21/3/2024 | 16:30 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Quyết định số 813/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch triển khai phong trào ngành NN&PTNT thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 – 2030.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành NN&PTNT về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy việc học tập và tự học tập suốt đời của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành NN&PTNT.

Bộ NN&PTNT xây dựng mô hình học tập và tự học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số

Phong trào thi đua hướng đến nội dung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác học tập, tự học tập nghiên cứu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công; xây dựng mô hình học tập và tự học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động thiết chế giáo dục chính quy và không chính quy nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và tự học tập như: “Tự học, tự rèn, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong”.

Thi đua nâng cao năng lực sử dụng công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

Thi đua tiếp cận kịp thời xu thế, kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa, tích cực tham gia thành phố học tập toàn cầu.

Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của tập thể lãnh đạo, cấp ủy Đảng các cấp thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, hoàn thành các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Bộ, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành NN&PTNT có trách nhiệm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về học tập và tự học tập suốt đời.

Tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành NN&PTNT về tinh thần học tập và tự học tập thường xuyên, suốt đời; khuyến khích, nhân rộng những tấm gương cần cù, kiên trì, say mê học tập, đổi mới sáng tạo.

Lam An