Đời sống, xã hội

PV GAS tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 24/4/2020 | 08:54 GMT+7
Nhằm tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy PV GAS đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, phong phú theo phương châm đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện sâu rộng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn PV GAS nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp trong Tổng công ty. Các hoạt động này cũng nhằm cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên - người lao động trong toàn PV GAS phát huy tinh thần của “Người đi tìm lửa”, “Người lao động PV GAS”, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các tổ chức đảng trực thuộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khen thưởng đảng viên/tổ chức đảng xuất sắc tại Đại hội Đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ PV GAS

Các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung vào 5 nội dung chính:

1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ Đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối Đổi mới đất nước.

2. Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, Đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc, Đảng bộ lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội…

3. Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước; những đóng góp và kết quả đạt được của PVN, PV GAS và các đơn vị trực thuộc/thành viên; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX, Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, Đại hội XII của Đảng; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

4. Tuyên truyền hoạt động chuẩn bị Đại hội và kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

5. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 2020 của đất nước, của PVN và PV GAS; các phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm theo lời Bác, các công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt: đợt 1 – từ nay đến khi hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; đợt 2 - từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đợt 3 – chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chung, website của Tổng công ty; trên pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, tranh ảnh; thông qua các hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị chi bộ, hội nghị toàn Đảng bộ (trực tiếp và trực tuyến), sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; thông qua cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các cấp ủy Đảng trực thuộc và mời báo cáo viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Theo định hướng của Đảng uỷ PV GAS, các hoạt động tuyên truyền sẽ được thực hiện theo phương châm đảm bảo chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các các tổ chức đảng, đoàn thể đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa và xuyên tạc, chống đối Nhà nước, PVN, PV GAS.

PV