Trong nước

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ sáu, 28/1/2022 | 10:06 GMT+7
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/1/2022 về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo này.

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Về nguyên tắc làm việc, Ban chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Ban chỉ đạo trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; tập thể thảo luận, Trưởng ban Ban chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Thành viên Ban chỉ đạo tham gia, thực hiện đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo và kịp thời báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại quy chế này.

Ảnh minh họa

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Thường trực Ban chỉ đạo thay mặt Ban chỉ đạo xử lý và giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; xử lý các công việc phát sinh trong trường hợp không tổ chức họp Ban chỉ đạo; chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của Ban chỉ đạo; kiến nghị Ban chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị của thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo làm việc thông qua các phiên họp toàn thể Ban chỉ đạo định kỳ 6 tháng, hàng năm, đột xuất theo quyết định của Trưởng ban Ban chỉ đạo hoặc thông qua lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo bằng văn bản.

Đức Dũng