Quy hoạch, xây dựng

Rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Thứ ba, 9/4/2024 | 16:15 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông báo nêu: Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là một quy hoạch tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực, lần đầu tiên được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, trong bối cảnh lập đồng thời các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch. Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình lập, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch vùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Để sớm phê duyệt quy hoạch theo đúng tiến độ yêu cầu của Quốc hội, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện quy hoạch.

Nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch vùng việc khai thác năng lượng tái tạo gắn với hiệu quả phát triển kinh tế, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia

Thường trực Chính phủ lưu ý một số nội dung cần rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Rà soát nội dung các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đối với vùng. Trên cơ sở đó, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung phải xác định được tầm quan trọng, tiềm năng và thế mạnh của vùng. Từ đó, đưa ra các giải pháp mang tính đột phá để phát triển vùng. Nghiên cứu, bổ sung giải pháp, phương án cụ thể cho việc phát triển hệ thống cảng biển để đẩy mạnh kinh tế biển. Khôi phục hệ thống sân bay lưỡng dụng, trong đó phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay chung chuyển quốc tế; đẩy mạnh đột phá về khoa học công nghệ phù hợp với phát triển kinh tế của vùng; phát triển du lịch biển, phát huy tiềm năng khai thác các di tích lịch sử, văn hóa…

Rà soát, kết cấu nội dung quy hoạch để rõ ràng, mạch lạc hơn theo tổ chức các không gian (giao thông, văn hóa, các dòng sông, phát triển, khoa học và đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, ngầm…). Nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch vùng việc khai thác năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) gắn với hiệu quả phát triển kinh tế, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia.

Nghiên cứu các nguồn lực để phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây trong đó cần có giải pháp cụ thể đối với dự án kết nối với vùng Tây Nguyên. Về danh mục các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện: hiện nay, nhiều quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát các dự án tại danh mục dự án bảo đảm đúng quy định của Luật Quy hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất với các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt. Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung sau khi được phê duyệt, thực hiện công bố theo quy định, làm tốt công tác truyền thông đến các cơ quan, người dân để biết, thực hiện.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình chủ động, khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4 năm 2024.

Hải Long