Quy hoạch, xây dựng

Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023

Thứ sáu, 15/3/2024 | 09:36 GMT+7
Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 167/QĐ-BXD ngày 13/3/2024 công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023.

Theo quyết định, chỉ số giá xây dựng quốc gia là chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian trên phạm vi cả nước.

Chỉ số giá xây dựng quốc gia công bố tại văn bản này sử dụng làm cơ sở xác định suất vốn đầu tư, tham khảo trong phân tích mức độ biến động giá bình quân của chỉ số giá xây dựng khi xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và các công việc liên quan đến đánh giá biến động giá xây dựng công trình phục vụ quản lý, điều hành vĩ mô. Chỉ số giá xây dựng quốc gia công bố tại văn bản này không sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023

Chỉ số giá xây dựng quốc gia đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Một số khoản mục chi phí như: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, rà phá bom mìn và vật liệu nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với những dự án sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh) không đưa vào tính toán đối với chỉ số giá xây dựng quốc gia.

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thời điểm gốc xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia là năm 2020.

Các yếu tố chi phí đầu vào để xác định chỉ số giá xây dựng: giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công căn cứ theo công bố giá của Sở Xây dựng tại các địa phương.

Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023 (đơn vị tính: %)

Hải Long