Quy hoạch, xây dựng

Sớm hoàn thiện, trình phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Thứ hai, 11/3/2024 | 14:24 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1459/VPCP-CN về việc thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sang năm 2024.

Công văn gửi: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nêu: Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (văn bản số 6074/BXD-PTĐT ngày 29/12/2023), Bộ Tài chính (văn bản số 1772/BTC-ĐT ngày 16/2/2024) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 791/BKHĐT-PTHTĐT ngày 31/1/2024) về việc thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Về thời gian hoàn thiện, trình phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sang năm 2024: Bộ Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm chất lượng và thời gian quy định tại Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Bộ Xây dựng cần phải trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2024 để xem xét, phê duyệt quy hoạch.

Bộ Xây dựng cần phải trình Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 5/2024 để Thủ tướng xem xét, phê duyệt. (Ảnh minh họa)

Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước hàng năm cho các hoạt động của nhiệm vụ lập quy hoạch sang năm 2024, Bộ Xây dựng căn cứ quy định của pháp luật và các ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đúng quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn Bộ Xây dựng trong quá thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo cấp có thẩm quyền trường hợp vượt thẩm quyền.

Hải Long