Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Thứ năm, 22/6/2023 | 15:07 GMT+7
Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 743/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia để thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là thẩm định, phê duyệt hoặc công nhận trữ lượng và tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng làm cơ sở cho công tác quản lý, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế khai thác, phát triển mỏ; xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác theo quy định của pháp luật.

Xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền. Xem xét, thống nhất chỉ tiêu tạm thời trữ lượng khoáng sản rắn trong quá trình thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. Quản lý hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu về trữ lượng khoáng sản; thống kê trữ lượng khoáng sản đã được Hội đồng phê duyệt hoặc công nhận.

Thủ tướng ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. (Ảnh minh họa)

Hội đồng còn có nhiệm vụ đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Đồng thời, giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 7/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg.

Đức Dũng