Bất động sản

Vĩnh Long điều chỉnh dự án khu tái định cư thị xã Bình Minh

Thứ tư, 27/10/2021 | 15:00 GMT+7
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2863/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư thị xã Bình Minh.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh, cụ thể điều chỉnh tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư dự án theo Quyết định 2950/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 và Quyết định 688/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long từ tổng mức đầu tư gần 307 tỷ đồng lên gần 340 tỷ đồng.

Vĩnh Long điều chỉnh dự án khu tái định cư thị xã Bình Minh

Theo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long trước đây, nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 250 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 165 tỷ đồng, sau khi dự án hoàn thành, bố trí tái định cư cho người dân, đề nghị UBND thị xã Bình Minh thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh đối với khoảng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo nội dung đã cam kết tại văn bản số 1826/UBND-KT ngày 15/12/2020), phần còn lại sử dụng ngân sách thị xã Bình Minh.

Theo Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Long mới ban hành, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 191 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 106 tỷ đồng, sau khi dự án hoàn thành, bố trí tái định cư cho người dân, UBND thị xã Bình Minh thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo nội dung đã cam kết tại văn bản số 1826/UBND-KT ngày 15/12/2020); nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 100 tỷ đồng (do UBND thị xã Bình Minh tạm ứng vốn Đài Phát thanh và Truyền hình); phần còn lại sử dụng vốn ngân sách thị xã Bình Minh.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Khánh Nam