Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về xăng dầu dự trữ quốc gia

Thứ sáu, 8/3/2024 | 11:21 GMT+7
Văn phòng Chính phủ mới đây đã có công văn số: 1430/VPCP-KTTH gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia.

Sớm xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia

Công văn nêu, xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 725/BCT-KHCN ngày 1/2/2024 về việc báo cáo tình hình xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu nội dung báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy trình, trình tự xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng dự trữ quốc gia, trong đó có mặt hàng về xăng dầu. Trên cơ sở đó, khẩn trương chủ trì phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất việc tổ chức thực hiện xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia bảo đảm đúng quy trình, trình tự theo quy định và đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hải Long