• Bình Định hướng đến phát triển du lịch xanh

    16:11 | 11/11/2021

    Trong những ngày tới, UBND tỉnh Bình Định sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khôi phục lại họat động du lịch và phát triển du lịch xanh trên địa bàn tỉnh.