100% hộ dân Hà Nội sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

Thứ ba, 7/4/2020 | 15:28 GMT+7
Đến hết năm 2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.060.247 hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh từ các loại hình cấp nước, đạt tỷ lệ 100%.

100% các hộ dân Hà Nội được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội vừa thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, Trung tâm đã kiểm tra 98 hệ thống cấp nước thông qua các phiếu đánh giá. Kết quả, đến hết năm 2019, trên địa bàn thành phố có 1.060.247 hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh từ các loại hình cấp nước, đạt tỷ lệ 100%; số hộ được sử dụng nước máy và cấp nước đô thị khoảng 410.389 hộ, chiếm tỷ lệ 38,7%; số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ 649.858 hộ. Số hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt QCVN của Bộ Y tế năm 2019 là 794.815 hộ, chiếm tỷ lệ 75%.

Đặc biệt, trong lần kiểm tra này, Trung tâm đã tiến hành đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình để thu thập các thông tin về; tổng hợp tình hình sử dụng nước sinh hoạt, thu thập các thông tin về tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch trên địa bàn xã; tổng hợp tình hình sử dụng nước sinh hoạt, thu thập các thông tin về tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch;

Ngoài ra, Trung tâm tiến hành cập nhật mô hình quản lý, loại hình và hiệu quả sử dụng của công trình cấp nước tập trung; đánh giá mức độ bền vững của công trình cấp nước tập trung.

Nam Yên