Bãi bỏ thông tư hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Thứ hai, 23/5/2022 | 08:38 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có Thông tư số 08/2022/TT-BCT ngày 20/5/2022 bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ Công Thương về hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới.

Thông tư số 08/2022/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tư số 28/2011/TT-BCT được ban hành ngày 21/7/2011 của Bộ Công Thương nhằm hướng dẫn áp dụng một số biện pháp quản lý đặc thù tại khu vực biên giới nhằm bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và góp phần chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Ảnh minh họa

Thông tư số 08/2022/TT-BCT được ban hành dựa trên căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Thông tư 08 được ban hành cũng dựa trên căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Anh Thư