Quy hoạch, xây dựng

Ban hành Kế hoạch thẩm định hồ sơ Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc

Thứ tư, 13/12/2023 | 08:00 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng vừa ban hành văn bản 120/KH-HĐTĐ Kế hoạch thẩm định hồ sơ Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục đích của kế hoạch là xây dựng tiến độ tổng thể để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thẩm định hồ sơ Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc thực hiện tiến độ thẩm định theo đúng kế hoạch thẩm định đề ra.

Kế hoạch nêu, ngoài việc có ý kiến thẩm định chung đối với hồ sơ Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm cả báo cáo đánh giá môi trường chiến lược); các Bộ, cơ quan ngang Bộ là thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định theo nội dung và các nội dung khác theo nhiệm vụ, chức năng quản lý.

Ban hành Kế hoạch thẩm định hồ sơ Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo phân công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ thẩm định hiện trạng phát triển kinh tế và quan điểm, mục tiêu về phát triển kinh tế của vùng; thực trạng phát triển và phương hướng phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn vùng.

Các Bộ, ngành thẩm định tiêu chí xác định dự án ưu tiên và bố cục dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng và giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phương hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (bao gồm cả phương hướng phát triển các khu bảo tồn); phương hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông trên lãnh thổ vùng.

Bộ Xây dựng thẩm định thực trạng hệ thống đô thị và nông thôn; phương hướng xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn; phương hướng phân bố, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chuẩn bị kỹ thuật và các khu xử lý chất thải…

Hải Long