Bảo đảm tiến độ thực hiện thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Thứ ba, 19/4/2022 | 08:36 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 2394/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tiến độ thu tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đôn đốc các địa phương gửi số liệu để tổng hợp số liệu (tạm tính) về tiền thuê đất phải nộp theo pháp luật về đất đai của hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đúng kế luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 296/TB-VPCP ngày 3/11/2021.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan chủ động, khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 296/TB-VPCP ngày 3/11/2021, bảo đảm tiến độ thực hiện thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bảo đảm tiến độ thực hiện thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Thông báo 296/TB-VPCP ngày 3/11/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện nêu rõ, Thường trực Chính phủ thống nhất: Dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế tác động tiêu cực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong đó bao gồm cả việc không tăng giá điện vì vậy:

Đồng ý với ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành, đại biểu tại cuộc họp về việc thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp luật về đất đai; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan đề xuất cụ thể thời điểm bắt đầu thu tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, không chậm quá nửa đầu tháng 6 năm 2022.

Bộ Tài chính tổng hợp số liệu (tạm tính) về tiền thuê đất phải nộp theo pháp luật về đất đai của hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại các địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất (tinh giản nhân lực, cải cách thủ tục hành chính…), thực hành tiết kiệm các khoản chi, tính toán cùng với các yếu tố chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp khác để xây dựng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đã bao gồm tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện bảo đảm nguyên tắc không làm tăng thêm giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ thực hiện việc thu tiền thuê đất.

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm các khoản chi; giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình xác định, thu, nộp, hạch toán tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện bảo đảm tiến độ thực hiện việc thu tiền thuê đất. Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu, nộp, hạch toán tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Đức Dũng