Chuyển đổi năng lượng xanh, sạch

Thứ hai, 18/4/2022 | 08:41 GMT+7
Một trong những biện pháp nhằm góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo là chuyển đổi năng lượng xanh, sạch.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 108/TB-VPCP ngày 13/4/2022 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

Theo đó, Thường trực Chính phủ đánh giá nguồn lực trong nước, khả năng sản xuất điện trong nước và khả năng nhập khẩu điện cho thấy về tổng thể hệ thống điện quốc gia có thể bảo đảm cung ứng điện song vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện cục bộ tại các khu vực nhất là phía Bắc. Tuy vậy, yêu cầu chung đặt ra là phải bảo đảm cung cấp điện một cách bền vững, không để khủng hoảng về năng lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, đồng thời bảo đảm giá cả hợp lý, kiểm soát phù hợp, không gây tác động tiêu cực tới lạm phát và các cân đối lớn về xuất nhập khẩu, thu chi ngân sách nhà nước.

Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan đến quản lý, thực hiện cung ứng điện cần bám sát, dự báo tốt tình hình, đồng thời đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế, bất cập thời gian qua.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV và các doanh nghiệp ngành điện trong nước thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của các cơ quan nhà nước, tăng cường công tác phối hợp thực hiện về phát triển điện; chủ động bám sát diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đầu tư phát triển bài bản cả trước mắt và lâu dài, chú trọng đổi mới công nghệ, bắt nhịp phát triển công nghệ hiện đại trong phát triển ngành năng lượng, bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả.

Thường trực Chính phủ yêu cầu triển khai các biện pháp để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo, yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu các cơ chế, chính sách, giải pháp để nâng cao tính tự chủ, tự cường về năng lượng quốc gia, giảm thiểu sự phụ thức vào nước ngoài, góp phần phát triển bền vững và tăng tính tự chủ, độc lập của nền kinh tế đất nước, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ Công Thương nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thích hợp nhằm tạo điều kiện cho ngành than, khí có kế hoạch sản xuất dài hạn, ổn định, đem lại lợi ích, hiệu quả cao nhất, tốt nhất cho đất nước, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình tiết kiệm điện, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; phối hợp nghiên cứu thúc đẩy sản xuất trong nước, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động trong lĩnh vực năng lượng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2022, trong đó có một số nội dung chính: tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, giữa các doanh nghiệp chủ lực về cung ứng điện, cung cấp than và khí; vận hành hiệu quả, minh bạch hệ thống điện và thị trường điện; trách nhiệm của các chủ thể tham gia cung ứng điện trong hệ thống điện quốc gia; điều hành giá điện, than khí; thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí...

Bộ Công Thương cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết tốt mối quan hệ giữa giá nhiên liệu đầu vào và giá điện đầu ra theo cơ chế thị trường nhưng có sự điều tiết của nhà nước khi cần thiết.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến giá than, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong thực hiện điều hành cơ chế giá bán lẻ điện theo quy định.

Đức Dũng