Khoa học công nghệ

Bình Thuận phát triển chính quyền số, kinh tế số

Thứ ba, 26/3/2024 | 10:50 GMT+7
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 1051/KH-UBND về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2024.

Kế hoạch được triển khai nhằm mục tiêu tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, Kế hoạch số 1282/KH-UBND và các kế hoạch, quyết định mà UBND đã ban hành liên quan đến các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các Bộ, ngành Trung ương. Trong đó, tập trung phát triển hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Với mục tiêu đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm: nhận thức số; hạ tầng số; thể chế số; dữ liệu số; nền tảng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số.

Phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các ban, ngành, địa phương thực hiện phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức chỉ đạo, tham mưu nhiệm vụ về chuyển đổi số. Trong đó, tiên phong, gương mẫu sử dụng các nền tảng số về hoạt động chỉ đạo, điều hành; người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương phải bám sát, chủ động chỉ đạo tổ chức triển khai đạt kết quả các nhiệm vụ được giao trong các kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực chuyển đổi số. Phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số các cấp; cơ quan chuyên trách và bộ phận tham mưu, thực hiện chuyển đổi số; tổ công nghệ số cộng đồng.

Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số: ưu tiên bố trí ngân sách tỉnh phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong giai đoạn 2024 – 2025; tranh thủ tối đa và phát huy hiệu quả nguồn vốn, kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua các chương trình, đề án thực hiện chuyển đổi số; tăng cường huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp công nghệ số có tiềm lực đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng, dữ liệu số theo hình thức xã hội hóa và hợp tác công – tư.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và thu hút, phát triển nguồn nhân lực tham mưu, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc trên địa bàn tỉnh (chú trọng các lĩnh vực: chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; chế độ thu hút theo hình thức mời chuyên gia). Liên kết với các trường đại học, cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia đào tạo nguồn nhân lực về chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.

Tập trung liên kết, hợp tác, nghiên cứu, phát triển. Trong đó, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, liên kết hợp tác với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chuyển đổi số đạt kết quả để tham khảo, áp dụng triển khai phù hợp trong tỉnh...

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tổ chức tập huấn kỹ năng số và các dịch vụ số thiết yếu với quy mô lớn cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức: triển khai tập huấn, đào tạo kỹ năng số với quy mô lớn cho nhiều đối tượng như: người dân; cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên thanh niên thuộc địa bàn các khu dân cư; cán bộ công đoàn cơ sở trong các khu, cụm công nghiệp; cán bộ quản lý của các hợp tác xã, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa… trong toàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ: thường xuyên kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của các Sở, ngành và địa phương; đồng thời, thực hiện đo lường, đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

Bảo An