Kinh tế xanh

Cần Thơ triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ hai, 18/4/2022 | 15:29 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khi vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn.

Ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với hạ tầng các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công, các đơn vị chấp nhận thanh toán trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân.

Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch các giao dịch thanh toán trong nền kinh tế, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Theo đó, thông qua kế hoạch, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GRDP; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên trên 9.000 điểm.

Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50 - 80%/năm và giá trị giao dịch đạt 80 - 100%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng và giá trị giao dịch qua kênh internet đạt 35 - 40%/năm.

Từ trên 90% trở lên cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; từ 90% trở lên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ 60% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Từ 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế họach nêu rõ một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Bao gồm: giải pháp về cơ chế, chính sách; nâng cấp, phát triển hạ tầng các hệ thống thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0; đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ hành chính công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch; chỉ đạo, đôn đốc các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, cung ứng các loại dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 theo chỉ đạo, hướng dẫn; khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn phát triển mạng lưới điểm cung ứng dịch vụ tài chính, mạng lưới ATM, POS về khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho các tổ chức không phải ngân hàng có mạng lưới rộng khắp hoặc có địa bàn hoạt động tại khu vực nông thôn.

Thanh Tâm