Quy hoạch, xây dựng

Đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình

Thứ sáu, 25/2/2022 | 10:26 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình.

Dự án có quy mô 200 ha; được bổ sung 13,68 ha để đạt quy mô 213,68 ha trong trường hợp 13,68 ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vốn đầu tư của dự án là 2.389,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 366 tỷ đồng; vốn huy động 2.023,5 tỷ đồng.

Hòa Bình sắp có khu công nghiệp với vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng

UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện rà soát quy mô diện tích của dự án 200 ha theo đúng nghị quyết của Chính phủ; trường hợp 13,68 ha không được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh giảm quy mô dự án từ 213,68 ha xuống 200 ha, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Không được chuyển phần diện tích quy hoạch khu công nghiệp Nhuận Trạch còn lại sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình và các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình (nhà đầu tư) thực hiện góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Hạ Quyên