Quy hoạch, xây dựng

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 18/10/2023 | 08:00 GMT+7
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhằm tiếp tục tăng cường và đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 8311/BKHĐT-QLQH về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Đối với 19/47 quy hoạch cấp quốc gia đã được duyệt cần khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định; 9 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong, không quá 1 tháng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để rà soát theo quy định.

4 quy hoạch ngành quốc gia đã trình thẩm định khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định. Các quy hoạch cấp quốc gia đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến cần tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh minh họa)

Đối với quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng quy hoạch. Đồng thời tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch.

Đặc biệt, đối với 14 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt cùng với nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các quy hoạch tỉnh đang trong quá trình lập, xin ý kiến, chưa trình thẩm định gồm: Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM, TP Hà Nội, đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo trực tuyến về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng theo hướng dẫn tại văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ.

Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chiệu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hải Long