Quy hoạch, xây dựng

Điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030

Thứ tư, 16/3/2022 | 08:59 GMT+7
Bộ Xây dựng vừa có công văn số 820/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, điểu chỉnh Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã xây dựng, phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị có nhà ở.

Tuy nhiên, qua tổng hợp của Bộ Xây dựng, vẫn còn nhiều địa phương chưa kịp thời phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030; một số địa phương chưa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở mà đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở. Trong khi đó, theo quy định thì Chương trình phát triển nhà ở là căn cứ để xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở.

Một số địa phương khác đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở nhưng nội dung của Chương trình phát triển nhà ở chưa đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trước đó, ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg đã phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của các địa phương.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4 điều 3 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trường hợp do thay đổi nội dung Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia hoặc thay đổi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì UBND cấp tỉnh phải xây dựng, điều chỉnh lại nội dung Chương trình phát triển nhà ở.

Do vậy, để thực hiện các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung liên quan.

Cụ thể, về Chương trình phát triển nhà ở, đối với các địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 thì căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (nay là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội) để xây dựng, trình HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) hoặc giai đoạn 10 năm (2021 - 2030) trong năm 2022.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 hoặc có thời hạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các nội dung trong Chương trình phát triển nhà ở áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2030 để bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về trình tự, thủ tục xây dựng, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở cần tuân thủ quy định tại điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và khoản 1 điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP.

Điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030

Nội dung Chương trình phát triển nhà ở cần tuân thủ các quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm xây dựng các mục tiêu, nhóm giải pháp phát triển nhà ở của Chương trình phát triển nhà ở tương ứng với các mục tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Chiến lược...

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh không xây dựng định hướng hoặc tầm nhìn của Chương trình mà xây dựng nội dung cụ thể của Chương trình để áp dụng cho giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) hoặc giai đoạn 10 năm (2021 – 2030).

Về Kế hoạch phát triển nhà ở, đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 nhưng chưa xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Xây dựng đề nghị khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) thì đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng yêu cầu của pháp luật nhà ở.

Còn đối với địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở nhưng chưa có Chương trình phát triển nhà ở, đề nghị khẩn trương xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) hoặc giai đoạn 10 năm (2021 – 2030), sau đó điều chỉnh lại Kế hoạch phát triển nhà ở theo đúng quy định. Thời gian thực hiện đề nghị hoàn thành chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trình tự, thủ tục xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở cần tuân thủ quy định tại điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và khoản 1 điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP. Nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở cần tuân thủ các quy định tại khoản 3 điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm, trong đó cần xác định cụ thể danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn (bao gồm dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư và các vị trí, khu vực dự kiến phát triển dự án nhà ở), làm cơ sở để thẩm định chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án theo quy định; gửi kết quả về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Thủy Quỳnh