Duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thứ hai, 10/7/2023 | 09:34 GMT+7
UBND tỉnh Ninh Thuận mới đây đã có Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Việc tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 để quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 gồm 3 khu vực (chưa có kết quả thăm dò khoáng sản). Khu vực 1: vật liệu san lấp Hòn Yang, thuộc điểm quy hoạch số 98, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn. Khu vực 2: vật liệu san lấp Hòn Lúp, thuộc điểm quy hoạch số 7-1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Khu vực 3: vật liệu san lấp Núi Chồng, thuộc điểm quy hoạch số 79, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Phương pháp tiến hành là tổ chức cuộc đấu giá công khai, do tổ chức đấu giá tài sản điều hành. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 18/5/2022.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đăng tải công khai kế hoạch đấu giá trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh. Thông báo công khai danh mục các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tổ chức xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chuyển hồ sơ đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá có trách nhiệm: thông báo thời gian đấu giá, ban hành quy chế cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quyết định hình thức đấu giá, phương thức trả giá, số vòng đấu giá và tổ chức, điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; chuyển kết quả trúng đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường…

UBND các huyện nới có khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá: tổ chức chỉ đạo thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nhã Quyên