Bất động sản

Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025

Thứ sáu, 1/10/2021 | 15:28 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3795/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025.

Mục đích của kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời xác định tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng đến năm 2025 và năm 2021; xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở đến năm 2025 và năm 2021; xác định quy mô dự án phát triển nhà ở bao gồm số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở hàng năm trong giai đoạn triển khai kế hoạch.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc phát triển nhà ở phải phù hợp với nhu cầu về nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 đã được phê duyệt; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do các cấp có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành; chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,6 m2sàn/người (trong đó: tại đô thị đạt 35,0 m2sàn/người, nông thôn đạt 24,3 m2sàn/người); chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu: 10 m2sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 19.242.267 m2 sàn (tương ứng với khoảng 193.939 căn nhà ở). Trong năm 2021, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 24,8 m2sàn/người (trong đó: tại đô thị đạt 32,5 m2sàn/người, nông thôn đạt 23,4 m2sàn/người).

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức triển khai kế hoạch phát triển nhà ở sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực tế của tỉnh; công bố công khai, minh bạch nhu cầu và quỹ đất để phát triển nhà ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa rà soát quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ...

Nhật Linh