Quy hoạch, xây dựng

Quảng Nam phê duyệt 100 dự án xây dựng nhà ở trong năm 2021

Thứ tư, 2/6/2021 | 23:26 GMT+7
Theo danh mục các dự án triển khai kế hoạch phát triển nhà ở vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt sẽ có 100 dự án nhà ở được xây dựng trong năm 2021.

Theo đó, dự án nhà ở thương mại gồm 98 dự án, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp gồm 2 dự án. Kế hoạch về sử dụng đất để phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở khoảng 787ha.

Đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sẽ được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh sẽ chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án để làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư, trong quá trình tổ chức lập, thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án. Các ngành liên quan sẽ tiến hành rà soát, xem xét từng dự án cụ thể đảm bảo phù hợp với định hướng, chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở. Tuân thủ các quy hoạch được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

Năm 2021 Quảng Nam sẽ triển khai xây dựng dự án nhà ở trên 787 ha đất

Dự án có thu hồi đất lúa sẽ thực hiện theo quy định Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để xác định quy mô, tính chất dự án, chỉ tiêu, tỷ lệ đất ở, hình thức nhà ở và các quy định khác theo quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đầu tư và pháp luật khác liên quan đối với từng dự án cụ thể.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025. Cập nhật danh mục các dự án này vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện phát triển nhà ở năm 2021 thì các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư gồm 40 dự án, tổng diện tích đất gồm 558ha, đất ở bình quân khoảng 30% diện tích dự án: khoảng 167 ha

Tại huyện Đại Lộc có 6 dự án sẽ được triển khai tại thị trấn Ái Nghĩa. Tại huyện Thăng Bình có 7 dự án thực hiện tại xã Bình Dương, xã Bình Minh, xã Bình Đào và thị trấn Hà Lam. Tại huyện Duy Xuyên có 5 dự án sẽ thực hiện tại xã Duy Nghĩa, xã Duy Phước, thị trấn Nam Phước. Tại thành phố Tam Kỳ sẽ có dự án nhà ở cho người thu nhập thấp An Hòa 1. Tại thành phố Hội An sẽ có 2 dự án tại xã Cẩm Hà. Tại huyện Quế Sơn sẽ có 3 dự án tại xã Quế Phú, xã Quế, thị trấn Hương An. Tại thị xã Điện Bàn sẽ có 13 dự án, tổng diện tích là 108ha...

Các dự án được thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đầu tư gồm 60 dự án, với tổng diện tích là 2.067ha, đất ở bình quân khoảng 30% diện tích dự án, khoảng 620,1 ha. Trong đó thị xã Điện Bàn có 25 dự án, tổng diện tích là 323ha, thành phố Tam Kỳ có 5 dự án, thành phố Hội An có 6 dự án, có diện tích 60,9ha còn lại là các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Tuyên Phước, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Tây Giang và Đông Giang.

Nhật Linh