Tiết kiệm điện năng

Thanh Hóa thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2020

Thứ tư, 18/3/2020 | 14:49 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2020.

Theo văn bản số 2820/UBND-CN của UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị sổ 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, công sở, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn quản lý. Xây dựng, ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong đơn vị theo danh mục tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các chương trình như “Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất”, “Phát động phong trào tiết kiệm điện”, “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”... Phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng mùa khô; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm. Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, báo Thanh Hóa, báo Văn hóa và Đời sống phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hoạt cảnh, chương trình truyền thanh, truyền hình dưới nhiều hình thức sinh động, phù hợp về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mùa khô hàng năm.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong các chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với Điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) đến các khách hàng sử dụng điện để khách hàng hiểu rõ hơn về chương trình, biết được các quyền lợi của khách hàng khi tham gia vào chương trình DR.

Doanh nghiệp ký kết thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với ngành điện Thanh Hóa

Phối hợp với Điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng điện lớn (có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) trên địa bàn tham gia ký thỏa thuận điều tiết phi thương mại (DR) với Công ty Điện lực Thanh Hóa; thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện theo như thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và điện lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung triển khai Chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) phi thương mại đối với nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn; chú trọng đặc biệt đến công tác hỗ trợ kiểm toán năng lượng với mục tiêu nâng cao hệ số phụ tải (Kpt) lưới điện. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, báo Thanh Hóa, báo Văn hóa và Đời sống, UBND các huyện, thị xã, thành phố: tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước, các lợi ích khi khách hàng tham gia DR (điều chỉnh phụ tải điện): hưởng dịch vụ chất lượng điện áp, chế độ dịch vụ chăm sóc đặc biệt của ngành điện. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kèm theo các giải pháp tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (kiểm toán năng lượng, quản lý năng lượng, ESCO, điều chỉnh phụ tải điện, sử dụng sản phẩm, thiết bị điện có hiệu suất cao, dán nhãn năng lượng...).

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng ứng dụng phần mềm theo dõi mức tiêu thụ điện trực tuyến đối với các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn từ 1 triệu kWh/năm trở lên, chia sẻ trực tuyến với Sở Công Thương và UBND tỉnh; phối họp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiếm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiêt kiệm, hiệu quả và sử dụng điện.

Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm cần tiếp tục tiết giảm công suất sử dụng điện theo như thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và điện lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Đồng thời, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng theo đúng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của đơn vị, để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

Các doanh nghiệp sứ dụng điện lớn (có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) thuộc diện ký thỏa thuận điều tiết phi thương mại (DR) nhưng chưa tham gia: đề nghị doanh nghiệp tham gia ký thỏa thuận DR với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Nhã Quyên