Tiết kiệm điện năng

TP Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020

Thứ năm, 5/3/2020 | 14:25 GMT+7
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 25/2/2020 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP năm 2020.

Mục tiêu của chương trình nhằm đẩy mạnh nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP, phát huy sức mạnh cộng đồng, đảm bảo an ninh năng lượng, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến để nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP.

Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP, phân đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng năm 2020 từ 1,4% - 2,2% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Một số nội dung chính của Chương trình: tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất, phân phổi điện năng; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Ảnh minh họa

Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020 là 22,4 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách TP 15,94 tỷ đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân 6,46 tỷ đồng.

Sở Công Thương TP Hà Nội là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của TP; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện Chương trình; điều phối, giám sát, kiểm tra hoạt động và kết quả của từng nhiệm vụ triển khai; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện toàn bộ hoạt động của Chương trình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu về triển khai Chương trình với UBND TP, Bộ Công Thương; tham mưu UBND TP tổ chức tổng kết, xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng.

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cụ thể, báo cáo UBND TP xem xét chỉ đạo về việc tổ chức hội chợ triển lãm về “Công nghệ năng lượng – môi trường tại Hà Nội năm 2020" và hỗ trợ doanh nghiệp của TP Hà Nội tham gia hội chợ triển lãm quốc tế trang thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng năm 2020 đúng quy định pháp luật, thiết thực, hiệu quả. Chủ trì tổ chức triển khai Phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020 và các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng theo Kế hoạch được duyệt; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Chương trình theo quy định. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan trong việc xây dựng đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thường niên trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trình UBND TP phê duyệt để đăng báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia. Phối hợp Sở Công Thương giới thiệu, tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao chỉ số hiệu quả năng lượng cho các ban sản xuất trong khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả. Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện. Vận động các cơ sở sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả. Tích cực chủ động và phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

Đình Tú