Quy hoạch, xây dựng

Thành phố Hà Nội ủy quyền cho 5 huyện lập đề án thành lập quận

Thứ ba, 25/10/2022 | 14:47 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3916/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng thực hiện việc lập đề án thành lập quận, phường của 5 huyện.

Theo đó, UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng tổ chức lập đề án thành lập quận, phường thuộc quận; thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đề án theo quy định.

UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi, thời hạn được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ. Triển khai lập đề án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; khó khăn, vướng mắc, vấn đề đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. UBND các huyện trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đơn vị tư vấn) lập đề án tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thành phố Hà Nội ủy quyền cho 5 huyện lập đề án thành lập quận

Yêu cầu Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố về việc bố trí vốn lập đề án và hướng dẫn các huyện về trình tự, thủ tục thanh, quyết toán đề án từ nguồn chi thường xuyên.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đề án.

Khánh Nam