Văn hóa, du lịch

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024

Thứ ba, 7/5/2024 | 17:18 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1206/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tạo sự lan tỏa về các chuẩn mực, giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần nâng cao, làm chuyển biến trong nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình, từ đó có hành động thiết thực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng về: lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; lan tỏa, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc tốt đẹp về tình yêu thương, sự hiếu thuận, hòa hợp, tôn trọng, cần cù, sáng tạo, hướng con người đến những giá trị của chân, thiện, mỹ. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung tuyên truyền phải được xây dựng đảm bảo kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, các bên cần tổ chức treo băng rôn, pa nô, phướn dọc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024 với nội dung: "Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024"; "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng"; "Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình"; "Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp"; "Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững"; "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội".

Lam An