Trong nước

Triển khai toàn diện Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu

Thứ ba, 18/6/2024 | 17:30 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004.

Kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ, toàn diện các quy định của Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004 (Công ước BWM 2004); tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải, nâng cao hiệu quả quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu biển tại cảng biển, vùng biển Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan nhiệm vụ thường xuyên tham gia, phối hợp với các nước thành viên công ước trong việc thực hiện hoạt động kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm biển, sự phá hủy hệ sinh thái bản địa bởi các sinh vật ngoại lai được vận chuyển thông qua nước dằn tàu. Thực hiện kiểm tra nhà nước cảng biển đối với các tàu nước ngoài đến cảng của Việt Nam, bao gồm cả việc thực hiện đo đạc, lấy mẫu, đánh giá nước dằn của tàu phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước cảng biển (nếu có).

Kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu

Tổ chức triển khai việc kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận quốc tế quản lý nước dằn tàu theo yêu cầu của Công ước BWM 2004, cấp chứng nhận hệ thống quản lý nước dằn. Xác định, công bố các vị trí trao đổi nước dằn phù hợp với quy định của Công ước BWM 2004 nếu cần thiết. 

Điều tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan; tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển của Việt Nam không tuân thủ quy định của Công ước BWM 2004 (bao gồm vùng nước cảng biển, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế). 

Xúc tiến hợp tác kỹ thuật với các quốc gia thành viên để thực hiện trao đổi kinh nghiệm, đào tạo sỹ quan nhà nước cảng biển, cán bộ kỹ thuật, trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ, khuyến khích việc nghiên cứu khoa học về quản lý nước dằn tàu.

Đàm phán đề xuất sửa đổi một số quy định của Công ước BWM 2004 đến Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và các quốc gia thành viên nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực và quốc tế. Đề nghị hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp và hợp tác trong khu vực từ Tổ chức Hàng hải quốc tế và của các tổ chức, quốc gia trong quá trình thực thi quy định của Công ước BWM 2004.

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước BWM 2004 tới các cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển cũng như tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông báo hành động kiểm soát đến các tàu tiến hành kiểm tra, đồng thời gửi đến Chính quyền hàng hải của tàu được kiểm tra về vi phạm đó. Thông báo cho các cảng tới của tàu tất cả thông tin liên quan về vi phạm mà tàu không thể thực hiện khắc phục. Khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển hệ thống quản lý, xử lý nước dằn tàu. 

Quyết định miễn trừ đối với các tàu của một thành viên Công ước mà chỉ hoạt động trong vùng nước thuộc quyền tài phán của Việt Nam và miễn trừ lắp đặt Hệ thống quản lý nước dằn cho các tàu biển thực hiện một chuyến hành trình hoặc các chuyến hành trình giữa nhiều cảng hoặc cảng biển cụ thể, hoặc cho một tàu hoạt động dành riêng giữa các cảng hoặc địa điểm. Rà soát, đàm phán, thỏa thuận với các quốc gia thành viên Công ước BWM 2004 để triển khai áp dụng quy định miễn trừ của Công ước.

Hàng năm, tranh thủ việc tham gia các cuộc họp IMO để xúc tiến hợp tác quốc tế, tăng cường năng lực thực thi và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong việc thực thi Công ước BWM 2004. Xây dựng, bố trí kinh phí cho hoạt động đo đạc, lấy mẫu, đánh giá nước dằn của tàu phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước cảng biển. Đào tạo, tập huấn kiến thức các nội dung của Công ước BWM 2004 cho đội ngũ sỹ quan kiểm tra tàu biển, đăng kiểm viên và cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. 

Đặc biệt, từ năm 2024 đến năm 2030, tiến hành ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật để triển khai đầy đủ, toàn diện các quy định của Công ước BWM 2004.

Thanh Tâm