Trong nước

Xây dựng chương trình truyền hình tuyên truyền về nông thôn và phòng chống thiên tai

Thứ tư, 3/8/2022 | 15:32 GMT+7
Ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2022 – 2025.

Quyết định nhằm nâng cao nhận thức, giúp bà con nông dân tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ người dân trang bị kiến thức, kỹ năng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa.

Từ đó tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình đảm bảo nội dung thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, hữu ích, có tính chuyên biệt và hình thức thể hiện sinh động, hiện đại, hấp dẫn; đáp ứng các mục tiêu quy định. Đồng thời, thực hiện phát sóng các chương trình truyền hình trên các kênh chuyên biệt thông qua các hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình và tổ chức phân phối nội dung trực tuyến.

Truyền hình tuyên truyền về nông dân, nông thôn và phòng, chồng thiên tai

Quyết định nêu rõ, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này; bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung ứng các dịch vụ truyền hình, bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Các Bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động cung cấp thông tin, phối hợp định hướng nội dung để Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho các dịch vụ truyền hình.

Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Lâm Bảo