dự thảo Nghị định về Luật Bảo vệ môi trường

Thứ năm, 4/5/2017 | 19:01 GMT+7
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân vừa yêu cầu Tổng cục Môi trường trong tháng 5/2017 phải tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường và sớm hoàn thành dự thảo. Trong đó có quy định bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có lưu lượng xả thải từ 1.000 m3/ngày trở lên phải có hồ sinh học để lưu giữ nước thải sau xử lý, phòng ngừa sự cố môi trường để xem xét, quy định trong dự thảo Nghị định.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Môi trường triển khai các đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Bộ trưởng ban hành, trong đó thanh tra trước các cơ sở có nguồn thải lớn, gần biển hoặc các lưu vực sông có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2016, Tổng cục Môi trường dự thảo công văn của Bộ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước về các vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với những cơ sở trên địa bàn.

Tổng cục Môi trường làm đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, ban hành danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao làm cơ sở xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; chuẩn bị kỹ lưỡng Đề án về vấn đề kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; phối hợp với Bộ Tư pháp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; thống nhất với Bộ Nội vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc rà soát tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương trong quá trình xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng cũng giao Tổng cục Môi trường dự thảo văn bản của Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, các bãi xử lý rác thải ô nhiễm cần xử lý để có chỉ đạo kịp thời; khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước để gửi đại biểu Quốc hội; trong đó lưu ý nội dung đề xuất Quốc hội xem xét, tăng nguồn chi ngân sách cho bảo vệ môi trường lên 1,5 hoặc 2%/năm trong tổng chi ngân sách Nhà nước; đồng thời cân đối lại tỷ lệ phân bổ cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương theo tỷ lệ 20 - 80%.

Báo TNMT