Bảo tồn, nâng cao chất lượng rừng, hệ sinh thái

Thứ sáu, 12/4/2024 | 17:39 GMT+7
Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn số 2515/BNN-LN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ để nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp xã hội về vai trò, chức năng của hệ sinh thái rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học và phòng, chống thiên tai; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng nhằm phát huy các giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng. Chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ quản lý rừng cần nâng cao chất lượng nhằm bảo tồn hệ sinh thái và phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng rừng trên cơ sở hướng dẫn tại các thông tư của Bộ NN&PTNT. Lựa chọn, xây dựng các mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng bằng nhiều loài cây bản địa có cấu trúc đa tầng, tán... đại diện cho từng loại rừng và điều kiện tự nhiên tại địa phương để làm cơ sở nhân rộng, hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật nâng cao chất lượng rừng.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến diện tích rừng. Ứng dụng công nghệ tiên tiến theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học. Tổ chức giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, rà soát diện tích rừng chưa giao, để giao cho chủ rừng quản lý theo quy định của pháp luật.

Bảo tồn, nâng cao chất lượng rừng, hệ sinh thái

Về nguồn vốn thực hiện, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện, nâng cao chất lượng rừng bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm; huy động nguồn xã hội hóa, nguồn vốn tự có, huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đầu tư, nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030. Quyết định nêu rõ, các Bộ, ban, ngành, địa phương cần chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ quản lý rừng cần nâng cao chất lượng nhằm bảo tồn hệ sinh thái và phòng, chống thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn xây dựng dự án/phương án hoặc kế hoạch nâng cao chất lượng rừng và triển khai thực hiện, cụ thể như: hướng dẫn các chủ rừng xây dựng dự án/phương án hoặc kế hoạch nâng cao chất lượng rừng để bảo tồn hệ sinh thái và phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng rừng trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT quy định về biện pháp lâm sinh và Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT.

Lựa chọn loài cây trồng rừng để nâng cao chất lượng rừng theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. Lựa chọn, xây dựng các mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng bằng nhiều loài cây bản địa có cấu trúc đa tầng, tán... đại diện cho từng loại rừng và điều kiện tự nhiên tại địa phương để làm cơ sở nhân rộng và hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật nâng cao chất lượng rừng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và có có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến diện tích rừng nâng cao chất lượng. Ứng dụng công nghệ tiên tiến theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học. Tổ chức giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, rà soát diện tích rừng chưa giao để giao cho chủ rừng quản lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng của hệ sinh thái rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học và phòng, chống thiên tai; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng nhằm phát huy các giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng.

Bảo Ngọc