Bình Thuận xây dựng đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm

Thứ hai, 6/4/2020 | 10:44 GMT+7
UBND tỉnh Bình Thuận xác định việc triển khai xây dựng đô thị thông minh là một quá trình dài hạn theo chỉ đạo của Trung ương về phát triển đô thị thông minh dựa trên sự phát triển của công nghệ và nhất thiết phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận dự kiến thực hiện qua 3 giai đoạn (2019 - 2022, 2023 - 2025 và giai đoạn sau 2025), khi triển khai sẽ lấy người dân làm trọng tâm. Đồng thời hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng tiện ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh… Giai đoạn 1 (2019 - 2022) tỉnh sẽ lựa chọn một số giải pháp ưu tiên trong lĩnh vực trọng điểm như: Chính quyền điện tử, quy hoạch quản lý đô thị, du lịch, an ninh an toàn để triển khai thí điểm tại thành phố Phan Thiết. Giai đoạn 2 (2023 - 2025) UBND tỉnh sẽ đánh giá kết quả triển khai các giải pháp trong giai đoạn 1 và mở rộng mô hình triển khai cho các đô thị khác của tỉnh. Giai đoạn sau năm 2025, sẽ phát triển mô hình đô thị thông minh trên phạm vi toàn tỉnh. 

Bình Thuận sẽ thí điểm xây dựng thành phố thông minh tại TP Phan Thiết

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ hành chính công. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành có thể chia sẻ và tích hợp để phục vụ công tác quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân. Xây dựng nền móng cơ sở hạ tầng cho đô thị thông minh với trung tâm điều hành, nền tảng tích hợp đảm bảo kết nối được với các thành phần của đô thị thông minh; tạo ra công cụ nhằm cung cấp thông tin trực quan về các vấn đề liên quan để hỗ trợ cho các cơ quan chức năng, chính quyền đô thị trong hoạt động quản lý, kiểm soát và cung ứng dịch vụ; ứng dụng công nghệ thông tin để cho phép cán bộ, người lãnh đạo có thể nắm bắt thông tin hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị; hình thành cơ sở dữ liệu tích hợp tiến đến một cơ sở dữ liệu mở. Xây dựng một số ứng dụng thông minh trọng điểm trong các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, an ninh an toàn, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải… để hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, quản lý điều hành tốt hơn. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho đô thị thông minh.

Ngày 5/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến 2030. TP. Phan Thiết là địa phương được chọn triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới.

 

Nam Thanh (t/h)