Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thứ hai, 16/8/2021 | 14:20 GMT+7
Mới đây, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước đó, ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tập trung phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu Nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

Là đơn vị phát điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO1 xác định Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với trọng tâm là thống nhất hành động và cụ thể hóa các yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

Trung tâm điện lực Duyên Hải

Theo đó, trong thời gian tới, EVNGENCO1 cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định và các kiến nghị, đề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng kế hoạch cụ thể về dài hạn, trung hạn và hàng năm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra; thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trên cơ sở kế hoạch được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Bám sát các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành đề án đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với Chiến lược phát triển Tập đoàn và các mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng công ty; xây dựng phương án nâng cao năng suất lao động trên cơ sở rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức và ứng dụng công nghệ trong công việc, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận, đảm bảo tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty. Tập trung hiệu chỉnh, bổ sung/xây dựng mới hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần để thực hiện ngay sau cổ phần hóa Tổng công ty; xây dựng bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp phù hợp với các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của G20/OECD.

Tăng cường phát triển khoa học; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tích cực hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức khoa học công nghệ và điện lực quốc tế trong lĩnh vực công nghệ nhà máy điện hiệu suất cao, giảm phát thải các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật.

EVNGENCO1 cũng triển khai mạnh mẽ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực, quản lý tri thức; xây dựng, chuẩn hóa các hệ thống chức danh theo vị trí công việc đối với viên chức quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, khung năng lực cho các vị trí; hoàn thiện các chương trình đào tạo cán bộ, đào tạo chuyên gia, công nhân kỹ thuật; chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo để triển khai, nâng cao trình độ, nghiệp vụ và kỹ năng công tác của cán bộ.

Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu EVN/EVNGENCO1 trở thành thương hiệu mạnh; thực hiện tốt công tác truyền thông quan hệ cộng đồng xây dựng và phát triển thương hiệu Tổng công ty trên nền tảng tổ chức, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được hoàn thiện.

Tăng cường hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần phát triển bền vững, xây dựng hình ảnh Tổng công ty trở thành một đối tác tin cậy, thân thiện, hợp tác trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Tùng Lâm (t/h)