Khoa học công nghệ

Hà Nội: Phê duyệt danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2024

Thứ tư, 15/5/2024 | 09:59 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc phê duyệt danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt bổ sung 2 đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và 1 đề án khoa học để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2024. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này đều thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cụ thể, 2 đề tài nghiên cứu gồm: giải pháp bảo đảm các điều kiện để thực hiện năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội và giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội; 1 đề án là truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ về sản phẩm và sinh kế làng nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch thành phố Hà Nội.

Hà Nội phê duyệt bổ sung đề tài nghiên cứu giải pháp bảo đảm các điều kiện để thực hiện năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố để tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Đồng thời, tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố theo quy định hiện hành.

Lan Anh