Khoa học công nghệ

Sơn La ban hành kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số

Thứ hai, 6/5/2024 | 10:55 GMT+7
Theo Quyết định 811/QĐ-UBND, UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Sơn La năm 2024 – 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia và phát triển các nền tảng số của địa phương để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sử dụng các nền tảng số quốc gia sẵn có để tạo hạ tầng nền tảng, đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, rời rạc, sử dụng trùng lặp nhiều giải pháp khác nhau.

Bên cạnh đó, phát huy sự sáng tạo của người dân trong xã hội số, luôn đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát triển xã hội số đi đôi với tạo dựng các giá trị văn hóa phù hợp với thời đại số, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa, tinh thần của người dân. Phát huy sự sáng tạo của người dân trong xã hội số, đồng thời bảo vệ người dân trước các mối nguy cơ, đe dọa trong xã hội số.

Ảnh minh họa

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Sơn La phấn đấu đạt tỷ trọng kinh tế số từ 10% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15%. Tỷ lệ phủ mạng băng rộng cố định (cáp quang) hộ gia đình đạt 80%; phổ cập dịch vụ mạng di động tốc độ cao (4G/5G) đạt 99,56%; tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh đạt 96,52%; người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%; tỷ lệ người sử dụng internet đạt 48,56%.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La sẽ tập trung thực hiện tham mưu hoàn thiện văn bản phù hợp với sự phát triển kinh tế số, xã hội số; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, doanh nghiệp số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; phát triển công dân số, văn hóa số; tuyên truyền, vận động trên cả nước thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, địa phương; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, thực hiện báo cáo chuyển đổi số của UBND tỉnh. Tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung kế hoạch phù hợp với định hướng, chính sách của Chính phủ và yêu cầu thực tế phát triển về chuyển đổi số của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, kết quả thực hiện Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng số, hạ tầng bưu chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Chủ động, phối hợp với các địa phương tham gia hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số, nâng cao nhận thức và kỹ năng số.

Bảo Ngọc