Hà Nội thực hiện Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

Thứ tư, 15/11/2023 | 15:36 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 14/11/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc quan tâm vận động triển khai đồng bộ những tiêu chí đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn hóa, văn minh, hiện đại.

Ảnh minh họa

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg; đăng tải các bài viết, chuyên mục hỏi đáp pháp luật truyên truyền quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện Quyết định; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khắc phục những mặt hạn chế, đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý và tiêu chí khung theo Kế hoạch của UBND thành phố về các tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, có văn bản hướng dẫn các quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ xét công nhận, công nhận lại quận, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh đối với lĩnh vực phụ trách. Báo cáo kết quả thẩm định về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận, công nhận lại quận, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch này.

An Vinh