Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình định hướng đến năm 2030

Thứ tư, 18/10/2023 | 09:53 GMT+7
UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức rà soát phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, thành lập mới các đô thị đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/2/2023.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện một cách đồng bộ nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố; huy động nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp từng loại đô thị.

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu, kế hoạch làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp chính quyền cấp huyện và các sở, ban ngành thuộc tỉnh tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc lập mới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn tỉnh kịp thời phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng, thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật vào tỉnh.

Rà soát, định hướng quy hoạch đô thị, xây dựng Chương trình phát triển đô thị đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị tỉnh và phù hợp với thực tế của địa phương, xác định lộ trình thực hiện hợp lý, trong giai đoạn ngắn hạn ưu tiên cho các công trình đầu mối, các công trình giao thông kết nối các khu vực đô thị. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên nguyên tắc phải đầu tư đồng bộ, kết hợp vừa đầu tư mới vừa chỉnh trang, duy tu để sử dụng có hiệu quả hạ tầng hiện có.

Đầu tư, nâng cấp các cơ sở hạ tầng phấn đấu các xã để đạt các tiêu chí đô thị loại V tiến tới thành lập các phường, thị trấn. Hoàn thành các dự án nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 38%; hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh có 13 đô thị. Giai đoạn đến năm 2030: tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 43%; hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh có 16 đô thị.

An Vinh